Reklamační podmínky

Společnost Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, tímto vydává následující 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

(dále jen „Řád“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tento Řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu snázvem B2B umístěného na webovém rozhraní b2b.greyfish.cz(dále jen Internetový obchod“) od společnosti Greyfish s.r.o., IČ 179 49 246, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 379157 (dále jen „Prodávající“). 

 1. Kupujícím se pro účely tohoto Řádu rozumí jakákoliv podnikající osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavřela s Prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím (dále jen Zboží a Kupní Smlouva). 

 1. Uzavřením Kupní smlouvy a převzetím Zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že se s ním před uzavřením Kupní smlouvy seznámil. 

 

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Kupující má práva z vadného plnění ve smyslu ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník). 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny Zboží, které nemají vliv na jeho funkčnost. 

Kupující bere na vědomí, že barva, odstín či kresba Zboží zobrazená na monitoru nebo displeji je pouze ilustrativní a může být odlišná od skutečné barvy prodávaného Zboží. Tato odchylka může vzniknout při zpracování publikovaných obrázků Zboží, nastavením monitoru nebo displeje. Odchylka v barvě, odstínu nebo kresbě nabízeného a dodaného Zboží proto není vadou Zboží, pro kterou by byl Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle tohoto Řádu. 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména, že v době, kdy Kupující Zboží převzal, Zboží: 

  1. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícího a/nebo výrobce;
  2. se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  4. vyhovuje požadavkům právních předpisů;
  5. odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy;
  6. nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží. 

 

3.PŘEVZETÍ A PROHLÍDKA ZBOŽÍ, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE) 

 1. Kupující je při převzetí Zboží od přepravní společnosti povinen Zboží pečlivě prohlédnout 

 1. Zjistí-li Kupující, že Zboží má v okamžiku převzetí od přepravní společnosti vady ve smyslu ustanovení čl. 2 odst. 4 tohoto Řadu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, ne později než do 5 (pěti) pracovních dnů, sdělit (vytknout vadu) Prodávajícímu. V případě, že bude Zboží Kupujícím od přepravní společnosti převzato a Prodávajícímu nebudou z jeho strany ve shora uvedené lhůtě vytknuty žádné vady, má se za to, že závazek dodat Zboží byl Prodávajícím splněn řádně a včas. 

 1. Kupující je při vytknutí vady Zboží při převzetí (uplatnění reklamace) povinen prokázat koupi Zboží (předložením kopie daňového dokladu – faktury), sdělit své identifikační údaje – jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mailovou adresu), uvést popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Kupující bere na vědomí, že je vhodné předložit Prodávajícímu taktéž odpovídající fotodokumentaci Zboží v okamžiku převzetí. 

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího poštou na adresu Greyfish s.r.o., K Herinku 370, 251 01 Dobřejovice. Balík musí být označen viditelně nápisem „Reklamace“. 

 1. Současně s uplatněním reklamace je Kupující povinen doručit Prodávajícímu vadné Zboží, a to ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní (ideálně včetně originálního obalu). V opačném případě není Prodávající povinen se reklamací zabývat a zboží zašle Kupujícímu zpět na jeho náklady. 

 1. Náklady na uplatnění reklamace nese Kupující, ledaže by byla reklamace uplatněna po právu. V takovém případě nahradí Prodávající Kupujícímu účelně vynaložené náklady reklamace na jeho žádost. Nepožádá-li Kupující o jejich náhradu ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, nárok na jejich náhradu zaniká. 

 1. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží Kupujícímu. Kupující je povinen před potvrzením převzetí Zboží od přepravní společnosti zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Je-li zásilka poškozena, je Kupující povinen si zboží zkontrolovat hned před dopravcem. V případě poškození Zboží je Kupující povinen sepsat s dopravcem reklamaci a zboží nepřevzít. O případném poškození zboží během přepravy, které Kupující zjistil až po převzetí zásilky, která nebyla zjevně poškozena, je pak Kupující povinen neprodleně písemně informovat jak přepravní společnost, tak Prodávajícího, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od převzetí Zboží. Zboží je při přepravě pojištěno, případnou reklamaci řeší s Kupujícím přímo přepravní společnost. Posouzení oprávněnosti reklamace provede přepravní společnost po domluvě s Kupujícím přímo v místě dodání zboží Kupujícímu, Zboží musí být ponecháno v kompletním přepravním obalu (včetně výplně). 

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

 1. Bez zbytečného odkladu po přijetí reklamace zašle Prodávající kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován. 

 1. Prodávající se vyřídit reklamaci Kupujícího ve lhůtě 40 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Uživatelském účtu Kupujícího. 

 1. V případě zjištění vady Zboží existující při převzetí má Kupující právo na: 

  1. doplnění chybějícího Zboží, bylo-li Zboží dodáno v neodpovídajícím množství či nekompletní;

  2. přiměřenou slevu z Kupní ceny;

  3. výměnu Zboží nebo vadné součásti Zboží, není-li to neúměrné povaze vady Zboží, a nejedná-li se o nepodstatné porušení Kupní smlouvy. Právo na výměnu Zboží Kupujícímu nenáleží, pokud je vadná pouze jeho součást. V takovém případě dojde k výměně pouze vadné součásti, je-li to možné;

  4. bezplatné odstranění vady – oprava věci, pokud to vada umožňuje;

  5. vrácení peněz. Vrácení peněz je Kupující oprávněn požadovat pouze v případě, že: 

   1. dodání vadného nebo nekompletního Zboží zakládá podstatné porušení Kupní smlouvy; nebo

   2. není možné odstranit vadu, pro kterou nelze Zboží řádně používat, nebo nelze Zboží s touto vadou vyměnit za jiné (např. Zboží se již nevyrábí); nebo

   3. Kupující není schopen Zboží řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo

   4. se na Zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo

   5. nebyla-li ze strany Prodávajícího dodržena lhůta pro vyřízení reklamace. 

4. Kupující bere na vědomí, že podmínkou pro výměnu Zboží nebo vrácení peněz je, že Kupující vrátí Zboží v tom stavu, v jakém jej obdržel. Výjimkou jsou případy, kdy: 

  1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;

  2. došlo k použití Zboží ještě před objevením vady;

  3. Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

  4. Kupující Zboží prodal ještě před objevením vady, spotřeboval ho, anebo Zboží pozměnil při obvyklém použití. 

 1. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud: 

  1. Kupující o vadě před převzetím Zboží věděl; a/nebo

  2. Kupující sám vadu způsobil. 

 1. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na: 

  1. opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

  2. vady použitého Zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení, které Zboží mělo v okamžiku, kdy jej Kupující převzal;

  3. Zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána. 

 

5. ZÁRUKA ZA JAKOST 

 1. Kupující bere na vědomí, že záruka za jakost Zboží, není, s ohledem na skutečnost, že Kupní smlouva je smluvním vztahem mezi podnikateli, Prodávajícím poskytována. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Prodávající je oprávněn tento Řád kdykoliv změnit. Novou verzi tohoto Řádu zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle, prostřednictvím Uživatelského účtu, všem osobám, kteří ho využívají, novou verzi těchto podmínek. 

 1. Stane-li se některé ustanovení tohoto Řádu neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Řádu. 

 1. Tento Řád je k dispozici na internetové adrese Prodávajícího www.greyfish.cz 

 1. Tento Řád je účinný od 15. 3. 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení